Podmienky

Niektoré právne veci...

Vitajte v projekte: REVERZ Tieto podmienky uvádzajú pravidlá a predpisy pre používanie webovej stránky projektu: REVERZ.

Projekt: REVERZ sa nachádza na adrese:
Peterska 20 , Bratislava - 84103, Slovakia

Prístupom na túto webovú stránku predpokladáme, že akceptujete tieto podmienky v plnom rozsahu. Pokiaľ neprijmete všetky podmienky uvedené na tejto stránke, nepoužívajte naďalej webovú stránku projektu: REVERZ.

Nasledujúca terminológia sa vzťahuje na tieto Zmluvné podmienky, oznámenie o vyhlásení o ochrane osobných údajov a oznámenie o vylúčení zodpovednosti a niektoré, alebo všetky dohody: "Klient", "Vy" a "Váš" sa vzťahuje na vás, osobu, ktorá pristupuje na túto webovú stránku a akceptuje zmluvné podmienky spoločnosti. "Spoločnosť", "Naši", "My", "Naša" a "Naši" odkazujeme na našu spoločnosť. "Strany", "Strany" alebo "nás" sa vzťahujú na Klienta aj na seba, alebo na Klienta, alebo na seba. Všetky podmienky sa vzťahujú na ponuku, prijatie a zohľadnenie platby potrebnej na uskutočnenie procesu našej pomoci Klientovi najvhodnejším spôsobom, a to prostredníctvom formálnych stretnutí s pevnou dĺžkou trvania alebo akýmkoľvek iným spôsobom, na výslovný účel splnenia Potreby klienta v súvislosti s poskytovaním uvedených služieb / produktov spoločnosti v súlade a s výhradou platného práva Slovenskej republiky. Akékoľvek používanie vyššie uvedenej terminológie alebo iných slov v singulárnom, množnom čísle, kapitalizácii a / alebo on / ona alebo oni, sú považované za vzájomne zameniteľné, a teda za rovnaké.

Cookies

Používame cookies. Používaním webových stránok projektu Project: REVERZ súhlasíte s používaním súborov cookie v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov projektu: REVERZ. Väčšina moderných interaktívnych webových stránok používa cookies, ktoré nám umožňujú získať informácie o každej návšteve. Súbory cookie sa používajú v niektorých oblastiach našej stránky, aby sa umožnila funkčnosť tejto oblasti a jednoduché používanie pre tých, ktorí ju navštívili. Niektorí naši partneri môžu tiež používať cookies. Pokiaľ nie je uvedené inak, projekt: REVERZ a / alebo jej poskytovatelia licencie vlastnia práva duševného vlastníctva pre všetky materiály na projekte: REVERZ. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Stránky z https://reverz.sk si môžete prezrieť a / alebo vytlačiť pre svoje vlastné osobné použitie podliehajúce obmedzeniam stanoveným v týchto zmluvných podmienkach.

Nasledujúce organizácie môžu odkazovať na našu webovú stránku bez predchádzajúceho písomného súhlasu:

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, na publikácie, alebo na iné informácie o webových stránkach, pokiaľ odkaz: (a) nie je žiadnym spôsobom zavádzajúcim; b) nesprávne naznačuje sponzorstvo, sú nami schválené pre prepojujúce strany a jej produkty, alebo služby; a (c) vyhovuje v kontexte stránky prepojenej strany.

Na základe vlastného uváženia môžeme zvážiť a schváliť ďalšie žiadosti o prepojenie z nasledujúcich typov organizácií:

Schválime žiadosti o prepojenie od týchto organizácií, ak zistíme, že: (a) odkaz je spojený s negatívnou reklamou na nás (napríklad obchodné združenia alebo iné organizácie, ktoré zastupujú podozrivé typy podnikania, ako napr. "práca z domu", nesmú byť prepojené); (b) organizácia má u nás neuspokojivý záznam; (c) prínos pre nás z viditeľnosti spojenej s hypertextovým odkazom prevažuje nad negativitou; a d) ak je odkaz v kontexte všeobecných informácií o zdrojoch, alebo je inak v súlade s redakčným obsahom v bulletine, alebo podobnom produkte, ktorý podporuje poslanie organizácie.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, na publikácie, alebo na iné informácie o webových stránkach, pokiaľ odkaz: (a) nie je žiadnym spôsobom zavádzajúcim; b) nesprávne naznačuje sponzorovanie, Nemá súhlas prepojujúcej strany, produktu, alebo služby; a (c) vyhovuje v kontexte stránky prepojenej strany.

Ak sa nachádzate medzi organizáciami uvedenými v odseku 2 a máte záujem o prepojenie s našimi webovými stránkami, musíte nás o tom informovať zaslaním e-mailu na adresu wizard@reverz.sk. Uveďte svoje meno, názov vašej organizácie, kontaktné informácie (napríklad telefónne číslo a / alebo e-mailovú adresu), ako aj adresu URL vašich stránok, zoznam všetkých adries URL, z ktorých máte v úmysle prepojiť našu webovú stránku, a zoznam webových adries na našich stránkach, ku ktorým by ste chceli odkazovať. Nechajte 2 až 3 týždne na odpoveď.

Schválené organizácie môžu mať hypertextové prepojenie na naše webové stránky nasledovne:

Iframes

Bez predchádzajúceho súhlasu a výslovného písomného súhlasu nesmiete vytvárať rámčeky okolo našich webových stránok ani používať iné techniky, ktoré iným spôsobom menia vizuálnu prezentáciu, alebo vzhľad našej webovej stránky.

Rezervácia práv

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia požiadať o odstránenie všetkých odkazov, alebo konkrétneho odkazu na našu webovú stránku. Súhlasíte s okamžitým odstránením všetkých odkazov na našu webovú stránku na základe tejto žiadosti. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť a doplniť tieto podmienky a pravidlá prepojenia. Pokračovaním v prepojení na našu webovú lokalitu súhlasíte, že budete viazať a dodržiavať tieto prepojovacie podmienky.

Odstránenie odkazov z našich webových stránok

Ak nájdete akýkoľvek odkaz na našej webovej stránke, alebo akúkoľvek prepojenú webovú stránku, ktorá je z akéhokoľvek dôvodu neprípustná, môžete nás o tom informovať. Budeme zvažovať požiadavky na odstránenie odkazov, ale nebudeme mať povinnosť tak urobiť, alebo vám odpovedať priamo. Aj keď sa snažíme zabezpečiť, aby informácie na tejto webovej stránke boli správne, nezaručujeme ich úplnosť, alebo presnosť, ani sa nezaväzujeme, aby sme zabezpečili, že webová stránka zostane k dispozícii, alebo že materiál na webovej stránke bude aktualizovaný.

Zodpovednosť za obsah

Nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek obsah, ktorý sa zobrazuje na vašom webe. Súhlasíte s tým, že nás odškodníte a budete obhajovať pred všetkými nárokmi vyplývajúcimi z vašich webových stránok, alebo na nich založených. Na žiadnej stránke na vašom webe, alebo v žiadnom kontexte obsahujúcom obsah, alebo materiály, ktoré môžu byť interpretované ako urážlivé, obscénne alebo trestné, alebo ktoré porušujú, inak porušujú alebo obhajujú porušenie, alebo iné porušenie akýchkoľvek práv tretích strán.

Odvolanie

V maximálnej možnej miere povolenej platnými právnymi predpismi vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky a podmienky týkajúce sa našich webových stránok a používanie týchto webových stránok (vrátane, bez obmedzenia, záruky vyplývajúce zo zákona z hľadiska uspokojivej kvality, vhodnosti na účel a / alebo používanie primeranej starostlivosti a zručnosti). V tomto odmietnutí sa snažíme zabrániť zodpovednosti:

Obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti stanovené v tomto oddiele a inde v tomto vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti: (a) podliehajú predchádzajúcemu odseku; a (b) upravuje všetky záväzky vyplývajúce z vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti, alebo vo vzťahu k predmetu tohto vylúčenia zodpovednosti, vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, z deliktov (vrátane nedbanlivosti) a za porušenie zákonnej povinnosti. Pokiaľ sa webové stránky a informácie a služby na webovej stránke poskytujú bezplatne, nezodpovedáme za akúkoľvek stratu alebo škodu akejkoľvek povahy.

Použitie loga projektu: REVERZ alebo iné umelecké diela nieje povolené bez licenčnej zmluvy o ochrannej známke.

Poháňaný: Reverz Tech™